Gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastruktura, tehnologija in energetika

Povečanje fonda najemnih stanovanj

ODD-GUMB-kat1-gosp.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah

prelomljena.png
Trenutni status obljube Prelomljena

V mandatu aktualne vlade je SSRS pridobil 5,5-krat več stanovanj kot od leta 2015 do konca leta 2019, vendar je bilo to povečanje posledica večletnih investicij SSRS in občinskih stanovanjskih skladov, ne pa vladnih ukrepov.

prelomljena.png
Prelomljena

Povečanje stanovanjskega fonda manjše od potreb

30. 3. 2022

Samo Demšar

Stranke vladajoče koalicije so se zavezale, da bodo povečale fond najemniških stanovanj, s poudarkom na mladih in mladih družinah.

Po podatkih republiškega stanovanjskega sklada (SSRS) bodo od nastopa te vlade do konca letošnjega leta zagotovili 1864 javnih najemniških stanovanj. To je 5,5-krat toliko kot v celotnem obdobju od leta 2015 do 2019.

Na SSRS so poudarili, da priprava in izvedba stanovanjskih projektov vzameta več let, večje število dokončanih stanovanj v zadnjih dveh letih pa je posledica dejavnosti sklada v preteklem srednjeročnem obdobju.

Največ stanovanj, dobrih tisoč, bo SSRS zagotovil z lastnimi stanovanjskimi projekti v Ljubljani in Mariboru. Še dobrih petsto stanovanj bo zagotovil s soinvestiranjem in posojili drugim stanovanjskim skladom, preostanek pa z nakupom.

Skupno je republiški sklad v letih 2021 in 2022 za nakup in gradnjo najemniških stanovanj namenil 124,3 milijona evrov. Kot so dodali, vlada v tem mandatu ni zagotovila stalnega proračunskega financiranja, predvidoma letos pa bo za poldrugi milijon evrov povečala namensko premoženje in kapital sklada.

Po podatkih SSRS se primanjkljaj javnih najemniških stanovanj sicer povečuje. Kot so pojasnili za Oštro, jih je lani primanjkovalo 9668, kar je 6,2 odstotka več kot leta 2019.

Tudi na inštitutu za študije stanovanj in prostora (IŠSP) menijo, da javni stanovanjski skladi brez sistemskega vira financiranja ne bodo mogli zadostno povečati fonda najemniških stanovanj. Kot smo že poročali v analizi obljube o sistemskem viru za gradnjo stanovanj, vlada njegove vzpostavitve ni predvidela.

Na inštitutu so poudarili, da bi sistemski vir za gradnjo stanovanj lahko zagotovili z uvedbo progresivnega davka na nepremičnine, s katerim bi se povečala uporaba praznih stanovanj ter omejila koncentracija lastništva nepremičnin in s tem povezana naraščajoča neenakost.

Opozorili so še, da država skorajda ne investira neposredno v gradnjo stanovanj, število najemniških stanovanj pa se je v zadnjih dveh letih povečalo predvsem po zaslugi SSRS in ljubljanskega stanovanjskega sklada, ki svoj fond povečuje z občinskimi proračunskimi sredstvi. Dodali so, da so bili v mandatu aktualne vlade sprejeti le manjši ukrepi, ki ne bodo omogočali ustreznega povečanja stanovanjskega fonda.

Koalicijski partnerji so se zavezali tudi, da bodo pri povečanju fonda najemniških stanovanj dali poudarek mladim in mladim družinam. Po stanovanjskem zakonu imata ti dve skupini prednost pri dodeljevanju neprofitnih najemniških stanovanj. Kot so pojasnili na ministrstvu, so zato vsi ukrepi za krepitev fonda neprofitnih stanovanj prednostno namenjeni mladim.

V Sloveniji je leta 2020 po podatkih evropskega statističnega urada skoraj 80 odstotkov mladih med 18. in 34. letom starosti živelo v skupnem gospodinjstvu s starši, kar je za 12 odstotnih točk nad evropskim povprečjem.

Na SSRS so v začetku marca letos na razpisu za 498 stanovanj v soseski Novo Brdo v Ljubljani prejeli 1169 prijav, največ prosilcev pa je bilo mladih in mladih družin. V mandatu aktualne vlade so sicer na javnih razpisih za najem stanovanj izbrali 129 mladih družin in 65 mladih oseb, so pojasnili.

Sklad je 109 stanovanjskih enot, namenjenih mladim od 18. do 29. leta, zagotovil tudi s projektom Skupnost za mlade Gerbičeva. Kot je SSRS pojasnil v poročilu za leto 2018, je nepremičnine za ta projekt leta 2017 zagotovila vlada Mira Cerarja.

Vlada uvedla več sprememb stanovanjske politike

Državni zbor je maja lani sprejel novelo stanovanjskega zakona, s katero se je spremenil način izračuna neprofitne najemnine. Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, je bila ta več let prenizka, zato stanovanjski skladi niso mogli ohraniti obsega fonda javnih najemniških stanovanj. Odslej se bo vsako leto usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu.

Z novelo se je prav tako povišala stopnja zadolževanja za republiški in občinske stanovanjske sklade, ki se bodo odslej za gradnjo ali nakup novih stanovanj lahko zadolžili v višini do 50 odstotkov vrednosti namenskega premoženja. Pred sprejetjem zakonske novele se je republiški sklad lahko zadolževal v višini do 30 odstotkov vrednosti, občinski pa do 20 odstotkov.

Na IŠSP ugotavljajo, da bo usklajevanje neprofitne najemnine pripomoglo k vzdrževanju, ne pa tudi k povečanju fonda najemniških stanovanj. Glede višje stopnje zadolževanja menijo, da ta lahko kratkoročno omogoči povečanje fonda skladov, ni pa dolgoročna rešitev: »Ko se sklad zadolži do te na novo postavljene meje, mora počakati, da se mu investicija povrne, preden lahko zopet investira, kar največkrat pomeni 20 ali 30 let.«

Novela prav tako omogoča, da ima republiški stanovanjski sklad predkupno pravico pri nakupu zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji.

Decembra lani je državni zbor sprejel tudi zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, s katerim se je namensko premoženje, ki ga mora občina zagotoviti za ustanovitev javnega sklada, zmanjšalo z 10 na 2,5 milijona evrov. To bo občinam olajšalo ustanavljanje stanovanjskih skladov in gradnjo stanovanj, so pojasnili na ministrstvu.

Vlada je v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev za pomoč pri obnovi po epidemiji covida-19, predvidela shemo za pridobivanje javnih najemniških stanovanj. Do konca leta 2025 bo javnim stanovanjskim skladom ter drugim organizacijam, ki se ukvarjajo s stanovanjsko preskrbo, na voljo 60 milijonov evrov povratnih sredstev za nakup in gradnjo stanovanj. Po vladnih načrtih bodo iz teh sredstev zgradili 480 stanovanjskih enot.

SKLEP

Stranke vladajoče koalicije so se zavezale, da bodo povečale fond najemniških stanovanj, s poudarkom na mladih in mladih družinah.

Na republiškem stanovanjskem skladu so za Oštro pojasnili, da so v obdobju od marca 2020 do konca letošnjega leta načrtovali zagotoviti 1864 javnih najemniških stanovanj, kar je 5,5-krat več kot med letoma 2015 in 2019. Sklad jih je v tem obdobju pridobil predvsem z lastnimi investicijami ter s soinvesticijami in posojili drugim stanovanjskim skladom.

Po podatkih sklada se je primanjkljaj javnih najemniških stanovanj od leta 2019 do leta 2021 povečal za 6,2 odstotka, na 9668 stanovanj.

Mladi in mlade družine imajo po stanovanjskem zakonu prednost pri najemanju stanovanj, kar je bilo sicer uzakonjeno še pred mandatom aktualne vlade. SSRS je v mandatu aktualne vlade na javnih razpisih za najem izbral 129 mladih družin in 65 mladih oseb, s projektom Skupnost za mlade Gerbičeva pa so za mlade do 29. leta zagotovili 109 stanovanjskih enot.

Državni zbor je lani sprejel novelo stanovanjskega zakona, s katero sta se spremenila način izračuna neprofitne najemnine in njeno letno usklajevanje. Prav tako se je povečala stopnja zadolževanja za republiški stanovanjski sklad in občinske sklade, pri čemer je prvi pridobil tudi predkupno pravico na nekaterih zazidljivih občinskih zemljiščih.

V mandatu aktualne vlade je SSRS pridobil 5,5-krat več stanovanj kot od leta 2015 do konca leta 2019, vendar je bilo to povečanje posledica večletnih investicij SSRS in občinskih stanovanjskih skladov, ne pa vladnih ukrepov. Stranke vladajoče koalicije so obljubo prelomile.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub