Kako izbiramo obljube in kaj pomenijo ocene?

Spletna platforma Obljuba dela dolg je plod sodelovanja med zavodom Oštro in inštitutom Danes je nov dan. Smo neodvisna spletna platforma za spremljanje političnih obljub na podlagi jasnih in preverljivih kriterijev. Od junija 2021 do konca maja 2022 smo spremljali obljube prejšnje koalicije, ki je končala mandat 1. junija 2022.

Preverjamo izpolnjevanje obljub, ki so se jim vladne stranke zavezale v koalicijski pogodbi za obdobje od leta 2022 do 2026. Predsedniki koalicijskih strank Gibanje Svoboda, SD in Levica so jo podpisali 24. maja 2022.

Iz koalicijske pogodbe smo najprej izločili tiste obljube, ki so bile opisane dovolj konkretno, da je njihovo izpolnjevanje mogoče spremljati na podlagi jasnih kriterijev. Ker je bilo teh preveč, da bi spremljali vse, smo izbrali tiste, ki po naši presoji zadevajo najpomembnejše družbene probleme oziroma bo njihova (ne)izpolnitev imela največji vpliv na največ prebivalcev. Tako smo dobili seznam 64 obljub.

Da se ne bi zanašali le na lastno presojo, smo za pomoč pri nadaljnjem izboru prosili javnost. K sodelovanju v spletni anketi smo povabili bralce in širok nabor civilnodružbenih organizacij, od neformalnih iniciativ in nevladnih organizacij do sindikatov in gospodarskih združenj. Prejeli smo nekaj več kot 200 izpolnjenih anket. Anketiranci so obljube razvrščali po pomembnosti in predlagali tiste, ki bi jih po njihovem mnenju še morali spremljati. Tako smo končni seznam oklestili na 33 obljub, ki jih bomo spremljali v mandatu te vlade.

Spremljanje izpolnjevanja političnih obljub temelji na neodvisnem iskanju dokazov, pri čemer skladno z Oštrovim kodeksom uporabljamo zgolj verodostojne in preverljive vire, denimo:

 • uradne podatkovne baze države ter drugih slovenskih, evropskih in mednarodnih institucij,
 • zakone, podzakonske akte in druge uradne dokumente,
 • uradne podatke, objave in stališča institucij ozioma odgovornih oseb,
 • mnenja strokovnjakov in poznavalcev s preverljivimi strokovnimi referencami,
 • raziskave, analize in poročila institucij s preverljivimi strokovnimi referencami.

Pri vsaki obljubi bomo najprej pripravili analizo že sprejetih ukrepov in tistih, ki so še v pripravi. Na podlagi analize bomo podali oceno aktualnega stanja izpolnjevanja obljube.

Razvoj dogodkov na področju posameznih obljub bomo spremljali z dopolnitvami analiz o napredku vlade pri izpolnjevanju obljub, denimo kadar bo spremenila vsebino predlaganega ukrepa, v postopku sprejemanja ukrepa dosegla napredek ali pa ga ustavila.

Razvoju dogodkov bomo prilagajali tudi oceno stanja političnih obljub.

Če oziroma ko bo vlada posamezno obljubo izpolnila ali jo prelomila, bo ta dobila končno oceno, pospremljeno z analizo, v kateri bomo pretresli relevantne ukrepe in utemeljili oceno.

Obljubam bomo dodelili eno izmed naslednjih ocen:

 • Izpolnjena: Vlada je obljubo v celoti izpolnila.
 • Prelomljena: Vlada je prelomila obljubo, denimo tako, da je sprejela ukrep, ki je z njo v nasprotju ali neskladju, oziroma je do konca mandata ni izpolnila. Tudi kompromisno rešitev, s katero vlada izpolni le del obljube, štejemo za prelomljeno obljubo.
 • Nedotaknjena: Po pregledu relevantnih ukrepov, zakonodaje in drugih virov ter poizvedovanju pri pristojnih institucijah ali ciljnih skupinah smo ugotovili, da vlada (še) ni začela dejavnosti za izpolnitev obljube.
 • V izvajanju: Vlada pripravlja ukrepe za izpolnitev obljube, pri čemer štejejo ukrepi, ki jih pripravljajo ministrstva ali organi v njihovi sestavi ali so v medresorskem usklajevanju, v obravnavi v državnem zboru, pri pristojnih organih in podobno.
 • Zastala: Dejavnosti za izpolnitev obljube potekajo, vendar v postopku že dalj časa ni opaznega napredka. Pri tem ni pomembno, ali se je sprejemanje ukrepov zataknilo na vladi ali pri drugih institucijah, denimo v državnem zboru.
 • Ocene še ni: Izpolnjevanja obljube še nismo analizirali.

Ob koncu mandata aktualne koalicije bomo vsako obljubo opremili s končno oceno »izpolnjena« ali »prelomljena«. V primerih, ko ne bo mogoče podati binarne ocene, denimo zaradi pomanjkanja podatkov, bomo to posebej pojasnili.


Spremljaj platformo Obljuba dela dolg na družbenih omrežjih