Mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve

Brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke

ODD-GUMB-kat2-mlad.png
Besedilo koalicijske pogodbe

Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so sočasno vključeni v vrtec, ter spodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole.

izpolnjena.png
Trenutni status obljube Izpolnjena

Stranke vladajoče koalicije so uvedle brezplačen vrtec za drugega otroka, ki ga obiskuje sočasno z drugim otrokom iz iste družine.

izpolnjena.png
Izpolnjena

V novem šolskem letu brezplačen vrtec za drugega otroka

6. 7. 2021

Zala Čas

20210601-01062878.jpg

Foto: Bor Slana/STA

Koalicijski partnerji so se zavezali k ponovni uvedbi brezplačnega varstva za drugega in vse nadaljnje otroke iz iste družine, ki sočasno obiskujejo vrtec. Prav tako so obljubili spodbude za večjo vključenost otrok v vrtec vsaj eno leto pred začetkom šole.

Pravico do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke je leta 2008 uvedla prva Janševa vlada, a je veljala le do leta 2012, ko je druga Janševa vlada z zakonom za uravnoteženje javnih financ to pravico okrnila.

Od leta 2012 tako starši za drugega otroka, ki je v vrtec vpisan sočasno s prvim, plačajo 30 odstotkov plačila za varstvo prvega otroka, preostalih 70 odstotkov pa krije državni proračun. Prav tako so starši že zdaj oproščeni plačila vrtca za tretjega otroka, če je v vrtec vpisan sočasno s prvim in drugim.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oktobra lani predlagalo novelo zakona o vrtcih, državni zbor pa je predlog novele po skrajšanem postopku sprejel 27. januarja.

Po spremembi zakona bo država zopet krila celoten strošek za drugega otroka, ki bo v vrtec vpisan sočasno z bratom ali sestro. Poleg tega bodo starši brezpogojno oproščeni plačila tudi za tretjega in naslednje otroke, ne glede na to, ali bodo otroci v vrtec vključeni sočasno.

Na ministrstvu so za Oštro poudarili, da bodo s tem predlogom izboljšali finančno dostopnost vrtcev za mlade družine in prispevali tudi k povečanju deleža otrok, vključenih v vrtec. Spremembe bodo začele veljati s 1. septembrom 2021.

Finančne posledice uvedbe brezplačnega vrtca so na ministrstvu v predlogu novele ocenili na 1,45 milijona evrov v prvem letu, v vsakem od naslednjih pa na 5,83 milijona. Če se bo dvignila cen vrtca zaradi stroškov dela, se bo ta znesek povečal na približno 6 milijonov evrov, je ministrstvo še pojasnilo v predlogu novele.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so si že pred sprejetjem novele sicer prizadevali, da bi bil vrtec za tretjega in vse nadaljnje otroke iz iste družine brezpogojno brezplačen. Zdaj so za Oštro pojasnili, da bo ta ukrep olajšal odločitev staršev za več otrok, kar je v demografskem smislu zaželeno.

Direktorica inštituta za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc meni, da je ukrep z vidika staršev dobrodošel, vendar ne bo bistveno vplival na rodnost. Raziskave, ki so jih izvedli na inštitutu, namreč kažejo, da finančne spodbude ne vplivajo bistveno na željo staršev po širitvi družine.

Opozorila je, da so zmogljivosti vrtcev, predvsem za mlajše otroke in v urbanih okoljih, premajhne. V šolskem letu 2020/2021 je bilo denimo na čakalnem seznamu za ljubljanske vrtce 417 otrok, mlajših od treh let. Od teh jih 379 ni imelo stalnega prebivališča v mestni občini Ljubljana.

Po mnenju Kobal Tomčeve pa bi brezplačen vrtec za drugega in nadaljnje otroke lahko spodbudil vpis starejših otrok, saj so čakalni seznami za te krajši. V ljubljanskih vrtcih je denimo na mesto v vrtcu čakalo zgolj 16 otrok, starih od tri do šest let.

Število otrok v vrtcih raste

Stranke so v koalicijski pogodbi obljubile tudi »spodbude za večjo vključenost vseh otrok v vrtce vsaj eno leto pred začetkom šole«. Po podatkih statističnega urada je sicer v šolskem letu 2020/2021 vrtec obiskovalo 94,8 odstotka petletnikov in 92,6 odstotka štiriletnikov. Po sklepu Evropskega sveta iz leta 2009 je cilj Evropske unije doseči vsaj 95-odstotno vključenost otrok, starejših od štirih let.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pojasnili, da so že v šolskem letu 2018/2019 uvedli krajši program za petletnike, ki še niso bili vključeni v sistem predšolske vzgoje. Vključitev v program je za starše prostovoljna in brezplačna, za izvedbo programa pa zadostuje vpis zgolj petih otrok.

V šolskem letu 2020/2021 so na ministrstvu s spremembami pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov s krajšimi programi omogočili, da lahko starši poleg petletnika v krajši program vpišejo tudi štiriletno sestro ali brata.

Po podatkih statističnega urada je vpis v vrtce lansko jesen rahlo upadel, takrat so starši v vrtec vpisali približno 1500 otrok manj kot leto pred tem. Vendar trend zadnjih desetih let kaže, da število otrok v vrtcih narašča. V šolskem letu 2020/2021 je bilo tako v vrtec vključenih približno 86 tisoč otrok, kar je 10 tisoč več kot v šolskem letu 2010/2011.

Novela zakona o vrtcih je uvedla tudi ukrepe za preprečitev surovega ravnanja z otroki, kot se je to zgodilo leta 2018 v zasebnem vzgojno-varstvenem zavodu Kengurujčki. Novi zakon zdaj zaostruje pogoje za opravljanje dejavnosti varstva otrok.

Osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, novela prepoveduje opravljanje dejavnosti varstva otrok, za kršitve pa je zagrožena globa v razponu od 5 do 10 tisoč evrov. Novela povečuje tudi pristojnosti inšpektorata za šolstvo in šport, ki bo v primeru ponavljajočih se kršitev lahko predlagal izbris varuha predšolskih otrok na domu iz registra varuhov.

Sklep

Stranke vladajoče koalicije so uvedle brezplačen vrtec za drugega otroka, ki ga obiskuje sočasno z drugim otrokom iz iste družine. Uzakonili so tudi brezpogojno brezplačen vrtec za vse nadaljnje otroke iz iste družine, ne glede na to, ali sta v vrtec že vključena prvi in drugi otrok. Poleg tega so z letošnjim letom razširili pogoje za vpis v krajši program za petletnike, ki še niso bili vključeni v sistem predšolske vzgoje. Stranke so izpolnile obljubo iz koalicijske pogodbe.


DOPOLNITEV, 8. 7. 2021: Z mestne občine Ljubljana so nam sporočili, da so imeli na spletnem mestu objavljeno napačno število otrok, mlajših od treh let, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, čakajo pa na mesto v vrtcu. Število smo ustrezno popravili iz 395 v 379, vendar to v ničemer ne spreminja naših ugotovitev.

Preberi celotno analizo

Pojdi na seznam vseh obljub